Friday, 19 April 2013

Manfaat Mempelajari Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu dalam Konteks Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah


1.0       Pendahuluan
Bunyi bahasa dikaji dalam bidang fonetik dan mempunyai sistem atau pertuturan yang dikaji pula dalam bidang fonologi. Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi? Menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2013), bunyi ialah kesan yang didengar oleh telinga yang berlaku apabila udara dari paru-paru keluar melalui pita suara ke rongga tekak, kemudian terus keluar ke rongga mulut atau rongga hidung.

            Bidang fonetik yang mengkaji bunyi bahasa dapat dipecahkan kepada tiga iaitu artikulatori, auditori, dan akustik. Cabang fonetik adalah mengkaji bagaimana bunyi bahasa terhasil, bagaimana bunyi diklasifikasikan serta bagaimana setiap bunyi yang dikeluarkan berbeza. Bertil Malmberg pada tahun 1968 mendefinisikan fonetik sebagai pengkajian bunyi-bunyi bahasa. Tambahanya lagi, fonetik menekankan pelahiran bahasa dan bukan kepada kandungannya. Dengan kata lain, unit-unit yang digunakan dalam bahasa pertuturan ialah bunyi-bunyi dan kumpulan-kumpulan bunyi yang boleh dibezakan oleh telinga manusia tanpa ragu-ragu.

            Fonologi pula ialah kajian sistem bunyi bahasa. Kajian fonologi dapat dibahagikan kepada enam tujuan iaitu untuk melihat kemestaan bahasa, pemenggalan bunyi bahasa, pola dan kelas bunyi bahasa, variasi bunyi, proses fonologi, dan perubahan bunyi. Abdullah Hassan mendefinisikan fonologi adalah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu.

            Terdapat beberapa perbezaan antara fonologi dan fonetik. Antaranya ialah, fonetik mengkaji subdisiplin linguistik kajian tentang bunyi sebagai fenomena dalam dunia fizikal, fisiologi, anatomi, neurologi dan psikologi manusia yang menghasilkannya. Sebaliknya, fonologi pula merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji bahasa iaitu tentang fungsi perlakuan dan organisasi bunyi sebagai item linguistik. Selain itu, fonetik juga merupakan kajian tentang sifat-sifat semulajadi, produksi dan persepsi bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan. Namun, berbeza pula dengan fonologi di mana fonologi merupakan kajian ssitem bunyi sesuatu bahasa dan sifat-sifat semulajadi sistem-sistem tersebut secara umum.


2.0       Manfaat Mempelajari Fonetik dan Fonologi
Melalui fonetik dan fonologi bahasa Melayu, pelbagai manfaat diperolehi dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Antaranya adalah untuk memberi pengetahuan tentang ilmu fonetik dan fonologi bahasa Melayu untuk diaplikasikan secara praktik. Hal ini kerana, ilmu fonetik dan fonologi merupakan asas kepada pembentukan bahasa baku. Oleh itu, pembentukan kata serta makna adalah lebih cenderung ke arah kefahaman yang tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran kerana tiada unsur-unsur campuran bahasa rojak dan slanga yang kadang-kadang sukar untuk difahami. Dengan itu, ilmu fonetik dan fonologi yang dipelajari perlu dipraktikkan untuk melatih diri dalam berbahasa Melayu yang betul.

            Selain itu, mempelajari fonetik dan fonologi juga dapat membantu kita untuk mengetahui dan memahami tentang bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa. Dalam kehidupan, manusia menghisap udara setiap hari. Menurut Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006), udara merupakan sumber tenaga utama dalam penghasilan bunyi bahasa. Hal ini penting dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah apabila seseorang guru membincangkan tentang fungsi serta bunyi-bunyi yang terhasil dan tidak terhasil melalui organ badan manusia. Sebagai contoh, bunyi bahasa yang terhasil daripada penghasilan konsonan, vokal dan diftong. Dalam penghasilan vokal, pelbagai bentuk bunyi bahasa yang terhasil seperti vokal depan luas, vokal depan sempit, vokal depan separuh sempit, vokal depan luas. Selain itu, terdapat juga vokal tengah, vokal belakang sempit, dan vokal belakang separuh sempit. Dengan mempelajari fonetik dan fonologi juga, kita dapat mengenalpasti konsonan asli dalam bahasa Melayu. Dengan itu, mudahlah bagi kita untuk mengenalpasti bunyi bahasa apabila sesuatu sebutan keluar daripada sebutan kita. Melaluinya, pengenalan yang lebih mendalam kepada alat-alat artikulasi dalam penghasilan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa. Sebagai contoh, vokal depan sempit (tinggi) [i] menghasilkan bunyi bahasa seperti:

Awal perkataan
Tengah perkataan
Akhir perkataan
[ikan]
[tiba]
[tali]
[ijab]
[kilaŋ]
[bəli]
[insan]
[kita]
[padi]

Mengenal pasti perbezaan bunyi bukan bahasa seperti ketawa, menepuk tangan dan berdehem adalah sebahagian daripada manfaat mempelajari fonetik dan fonologi. Sekiranya pembelajaran berlangsung, pelajar dapat membezakan apa itu bunyi bahasa dan bunyi bukan bahasa. Hal ini kerana, bunyi bahasa dalam pengajaran fonetik dan fonologi adalah bunyi yang terhasil daripada sekatan alat-alat artikulasi yang menerbitkan perkataan dan mempunyai makna serta dapat difahami. Sebaliknya, bunyi berdehem atau ketawa bukanlah sebahagian daripada bunyi bahasa kerana ianya tidak menerbitkan apa-apa makna atau perkataan.

            Menurut Raja Mukhtaruddin Raja Mohd. Dain (1965), manfaat utama seseorang pelajar mempelajari ilmu fonetik dan fonologi adalah dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan sebutan terutamanya pelajar bahasa kedua. Penyelesaian masalah ini dapat dilakukan dengan meneliti secara fonetik variasi-variasi sebutan dialek-dialek satu-satu bahasa itu. Seperti yang diketahui, setiap pelajar yang mempelajari satu-satu bahasa kedua pasti akan menghadapi masalah dan kesukaran kerana tidak ada dua bahasa yang sama. Malah dalam satu bahasa pun terdapat variasi-variasi dan kelainan-kelainan yang diistilahkan sebagai dialek-dialek tertentu untuk menguasai bahasa sendiri sepenuhnya sebagai satu mata pelajaran di sekolah-sekolah. Fonetik dan fonologi bermanfaat dalam penggunaan bahasa.
Contohnya:
                                               /#Dia memberi saya sebulan gaji#/

Ayat ini akan sukar disebut oleh pelajar-pelajar Cina yang menuturkan bahasa Cina sebagai bahasa pertama apabila mereka mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa. Pelajar-pelajar Cina itu akan menyebutnya seperti:
                                               [dia mǝmbǝli sajǝ sǝbulan gaǰi]

Tedapat dua bunyi bahasa yang digantikannya iaitu [r] ke [l] dan [j] ke [ǰ]. Kedua-dua bunyi [r] dan [ǰ] tidak terdapat dalam bahasa Cina. Oleh yang demikian kedua-dua bunyi ini digantikan oleh mereka dengan bunyi yang paling dekat yang terdapat dalam bahasa mereka. Oleh hal yang demikian, dengan mempelajari fonetik dan fonologi, semua ini boleh dibantu dengan bahan-bahan yang dianalisi secara fonetik dan oleh guru-guru yang tahu ilmu fonetik. Latihan-latihan yang mencukupi perlu diberi dan bahan-bahan ini boleh disediakan dan dari analisaan fonetik. Melaluinya, pelajar sama ada pelajar bukan bahasa kedua atau pelajar bahasa pertama dapat mempelajari bagaimana cara-cara untuk meggerakkan alat-alat sebutan atau artikulasi mereka dengan betul. Misalnya pelajar Cina yang tidak dapat mengeluarkan bunyi [r] dalam bahasa Melayu, dengan bantuan guru, mereka dapat serta boleh mempelajari cara-cara bagaimana hendak menggerakkan alat-alat sebutan mereka untuk mengeluarkan bunyi [r] itu. Hal ini juga sama seperti pelajar yang mempelajari sebutan standard seperti pelajar-pelajar Terengganu yang dengan mempelajari fonetik dan fonologi, mereka dapat membunyikan bunyi bahasa dengan betul. Sebagai contoh,

                                               [dia mǝmbǝri sayǝ sǝbulaŋ gaji]

Disebabkan dialek tidak lekang dari sebutan, maka sebutan [n] akan menjadi [ŋ]. Namun, dengan mempelajari ilmu fonetik dan fonologi, sebutan standard mereka dapat diubah dengan sebutan yang betul. Apabila pengetahuan telah bertambah tentang ilmu fonetik dan fonologi tentunya membolehkan seseorang pendidik mengenali pelbagai variasi bahasa yang dituturkan oleh murid, dan keadaan ini membolehkan seorang pendidik membetulkan kesilapan dengan tepat dan berkesan serta dapat membimbing murid supaya mahir membunyikan dan menyebut sesuatu  dengan betul.

            Mempelajari fonetik dan fonologi juga boleh membantu dari huraiannya tentang setiap bunyi bahasa yang diperhatikannya dalam pertuturan yang dianalisanya itu. Seseorang pelajar bahasa kedua, penggunaan antara bunyi [k] dan [Ɂ] dalam bahasa Melayu mungkin merupakan satu masalah. Mereka seharusnya mengetahui tempat [k] digunakan dan tempat [Ɂ] digunakan dalam pertuturan yang bersambung-sambung. Oleh hal yang demikian, fonetik, di samping dapat membezakan antara dua bunyi itu dari segi bentuk dan kualiti akustiknya, akan dapat menentukan tempat penggunaannya yang wajar, iaitu [Ɂ] pada asasnya merupakan penutup sukukata dalam KVK. Tambahan lagi, fonetik juga boleh menentukan kecualiannya iaitu sekiranya terdapat kata pinjaman /cek/, maka [k] sebagai penutup sukukata itu dikekalkan dalam penyebutan bahasa Melayu.

            Selain itu, mempelajari fonetik dan fonologi juga boleh membantu pelajar menggunakan secara tepat sifat-sifat bunyi seperti panjang-pendek, tekanan dan tinggi-rendah suara dalam bahasa yang dipelajari. Fonetik dan fonologi dikatakan boleh membantu kerana dalam bidang tersebut terdapat teori-teori mengenai sifat-sifat bunyibahasa. Dalam bahasa melayu, penyelidikan mengenai perkara-perkara ini belum lagi dilaksanakan dengan meluasnya kerana penggunaan fonetik dan fonologi secara berkesan dalam bidang pengajaran bahasa belum dilaksanakan lagi. Namun demikian, pengetahuan fonetik dan fonologi daripada guru yang mengajar bahasa boleh sedikit sebanyak membantu.

            Dalam bahasa Melayu, panjang-pendek dan tekanan tidak berfungsi selari seperti dalam bahasa Inggeris. Bagi pelajar-pelajar bahasa Melayu, kedua-dua sifat bunyi ini dipelajari sebagai gaya dalam bahasa Melayu sahaja. Perbezaan-perbezaan dari segi dua sifat bunyi ini juga boleh ditinjau dari segi variasi-variasi di dalam dialek-dialek ataupun variasi-variasi di antara dialek atau dialek-dialek dengan bahasa melayu standard. Variasi-variasi dari segi panjang-pendek dan tekanan menurut dialek ini boleh dikaji dan diteliti dan hasilnya amat berguna untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa.

                Di samping itu, pembelajaran fonetik dan fonologi turut memberi manfaat dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak. Hal ini kerana penggunaan kaedah fonetik dapat membantu kanak-kanak membunyikan suku kata dan menggabungkan bunyi-bunyi bahasa menjadi perkataan. Aktiviti bermain dengan abjad, suku kata dan perkataan menggunakan kaedah fonetik sangat sesuai dengan kanak-kanak yang baru mula belajar membaca. Kaedah fonetik membolehkan kanak-kanak membina perkataan daripada bunyi-bunyi bahasa. Contohnya, bunyi vokal /e/ dapat dibunyikan oleh kanak-kanak dengan betul sama ada ianya [a] ataupun [ǝ]. Contoh lain adalah perkataan yang mempunyai sama ejaannya tetapi berlainan maksud dan sebutan. Dengan mempelajari fonetik dan fonologi ini membolehkan kanak-kanak ataupun pelajar menyebutnya dengan betul seperti perkataan /perang/. Apabila ditranskripsikan, perkataan ini boleh membawa kepada dua maksud sama ada [pɘraŋ] atau [paraŋ].
               
 3.0       Kesimpulan
Mempelajari fonetik dan fonologi dapat menyediakan bahan-bahan yang sesuai untuk dijadikan latihan-latihan. Pembelajaran bahasa, terutamanya bahasa kedua, memerlukan banyak sekali latihan. Latihan perlu untuk kefasihan kerana seseorang itu dikatakan telah menguasai satu-satu bahasa kedua itu hanya apabila ia telah betul-betul fasih iaitu tanpa memikirkan detail-detail sebutannya, dia telah tetap bercakap dan bertutur dangan cepat dan tepat dan dapat difahami oleh pendengar dengan mudah.

            Menurut Raja Mukhtaruddin Raja Mohd. Dain (1965), Leonard Bloomfield menyatakan dalam hubangan pengajaran bahasa kedua, “practice until it becomes a second nature”. Inilah yang boleh dilakukan oleh para pelajar bahasa dengan bantuan fonetik dan fonologi secara langsung atau tidak langsung. Di sinilah terletaknya penggunaan dan manfaat fonetik dan fonologi yang paling besar.

No comments:

Post a Comment